Over ons

Ketennetwerk Dementie Capelle en Krimpen aan den IJssel

De Vierstroom maakt deel uit van de Keten Dementie Capelle en Krimpen aan den Ijssel. Het ketennetwerk is een samenwerkingsverband van partijen in de gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJssel, die zich bezighouden met zorg en welzijn voor mensen met dementie en hun naasten.

De opgave van een dementienetwerk is het organiseren van zorg- en welzijnsdiensten, die maximaal aansluiten op de beleving en behoeften van mensen met dementie en hun naasten, vanaf niet-pluis gevoel tot en met opname in het verpleeghuis, de laatste levensfase en de nazorg. Verschillende zorg-en diensverleners bundelen hun krachten met als gezamenlijk doel de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten in de betreffende regio te verbeteren.

Lange tijd werd de diagnose dementie voornamelijk medisch ingestoken. Als er over dementie gesproken werd ging het over medicatieontwikkeling, het levenseinde of verpleeghuisopname. Inmiddels is hierin een verschuiving opgetreden en is er meer aandacht gekomen voor de periode die tussen de diagnosestelling en het levenseinde ligt. Een periode die doorgaans zo’n acht jaar beslaat en waarin mensen, met de juiste ondersteuning, nog een groot deel van de tijd een kwalitatief goed leven kunnen leiden. Wat die juiste ondersteuning precies behelst verschilt van mens tot mens, want er is geen blauwdruk voor een goed bestaan met dementie. Het is daarom belangrijk dat mensen met een dementie en hun naasten, vanaf het niet-pluisgevoel tot aan het levenseinde, toegang hebben tot een volledig, doorlopend pakket aan ondersteuning, welzijn en zorg, wat aansluit bij hun daadwerkelijke wensen en behoeften en wat is opgesteld vanuit hun perspectief. Dit vraagt niet alleen aandacht voor het medische aspect en praktische oplossingen, maar betekent ook dat er gekeken wordt naar de sociale en emotionele gevolgen van de aandoening. Wat doet de diagnosestelling met de mantelzorger en wat is er nodig om de dagelijkse zorg vol te houden? Hoe beïnvloedt de ziekte de relaties met anderen? Waaruit bestaat kwaliteit van leven voor iemand, en gegeven het feit dat dementie een progressieve palliatieve aandoening is, wat is kwaliteit van sterven? Deze vragen kunnen vroeg of laat opkomen bij mensen met een dementie en hun naasten. Met het ketennetwerk beogen we niet een pasklaar antwoord te hebben op dergelijke vraagstukken, maar de vragen bieden wel tal van openingen om het welzijns- en zorgaanbod te verbeteren of door te ontwikkelen. We trachten dan ook een netwerk te creëren waarin er vanuit wederkerigheid ingespeeld wordt op allerhande vraagstukken op het gebied van dementie, waarin professionals op de hoogte zijn van elkaars aanbod, elkaar tijdig weten te vinden en weten waarin ze complementair zijn aan elkaar. Bovendien zetten we ons in om van elkaars expertise te leren én van de ervaringsdeskundigheid van de mensen om wie het gaat. Ook met het oog op de toekomstbestendigheid van de dementiezorg is samenwerking van belang, want ook in Capelle en Krimpen hebben we te maken met de zorgkloof: de beschikbaarheid van zorg neemt af, terwijl de vraag naar zorg toeneemt.

 

Binnen het netwerk staat het concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber centraal en wordt haar definitie van gezondheid gehanteerd: ‘Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Deze definitie vraagt binnen de keten uitdrukkelijk ook aandacht voor de omgeving en de omgevingszorg, want de persoon met een dementie kan op een gegeven moment niet meer veranderen, de omgeving kan dat nog wel. Het is belangrijk steeds oog te hebben voor de wisselwerking tussen cliënt, omgeving, professional en de gevolgen van de ziekte daarop, zodat het ondersteunings- en zorgaanbod daarop afgestemd kan worden.

Missie

Het gezamenlijk doel van het ketennetwerk is om de kwaliteit van leven van mensen met een dementie en naasten in de regio Capelle en Krimpen aan den IJssel te verbeteren en te behouden. Elke dag opnieuw. Dit gebeurt door het creëren van een sluitend aanbod aan (gecoördineerde) welzijns-, zorg-, en ondersteuningsdiensten. De hulpvraag en het perspectief van de persoon met een dementie en diens naasten zijn hierbij leidend, alsmede hun mogelijkheden. De norm zoals geformuleerd in het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg Ouderen (WOZO) uit 2022 wordt ook door het ketennetwerk omarmd: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

Visie

Binnen het ketennetwerk zijn we ervan overtuigd dat we alleen door samenwerking kunnen komen tot goede dementiezorg. Bovendien hebben we elkaar, en de mensen om wie het gaat nodig om het totaalpakket aan voorzieningen op het goede moment en de juiste manier te kunnen inzetten en door te ontwikkelen. Hierbij is steeds aandacht voor de wisselwerking tussen cliënt, omgeving, professional en de gevolgen van de ziekte daarop.

 

De Keten Dementie Capelle en Krimpen aan de IJssel bestaat momenteel uit de volgende partijen (in alfabetische volgorde):

 • Aafje
 • Alzheimer Nederland Afdeling Rotterdam e.o.
 • Cedrah
 • Antes (momenteel alleen vertegenwoordigd in de kerngroep)
 • De Vijverhof
 • De Zellingen
 • Gemeente Capelle aan den IJssel
 • Gemeente Krimpen aan den IJssel
 • Lelie Zorggroep
 • Stichting ContourdeTwern
 • Stichting Huisartsen Capelle aan den IJssel
 • Stichting Huisartsen Krimpen aan den IJssel
 • Stichting Welzijn Capelle
 • Vierstroom Zorg Thuis
 • IJsselland Ziekenhuis

terugknop

Netwerk Dementie

Krimpen aan den IJssel